Opinnäytetyöpalkinto 2024

Juliana von Wendtin säätiön opinnäytetyöpalkinnon on voittanut oikeustieteen opiskelija Venla Mathlein erinomaisella ja ajankohtaisella maisterintutkielmallaan. Mathlein arvioi oikeustieteen maisterintutkielmassaan eläinperäisten elintarvikkeiden mainonnassa käytettäviä harhaanjohtavia väitteitä. Tutkielma on hyväksytty Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Valinnassaan Juliana von Wendtin säätiön hallitus painotti opinnäytetyön laadukkuuden lisäksi sen merkitystä eläimille sekä aiheen ajankohtaisuutta. Nykymuotoisessa ruoan tehotuotannossa eläinten olot ovat usein erittäin huonot. Kuluttajan on silti vaikeaa saada riittävästi tietoa eläinten tilanteesta tehdäkseen informoituja kulutusvalintoja.

Opinnäytetyössä tarkastellaan, miten kuluttajan oikeus saada tietoa tuotteiden valmistusmenetelmistä toteutuu eläinperäisten elintarvikkeiden markkinoinnissa. Tutkielma on kuluttajansuoja- ja eläinoikeudellinen. Venla Mathlein arvioi eläinperäisten tuotteiden markkinointia koskevaa lainsäädäntöä suhteessa kuluttajien käsityksiin, ja peilaa sitä myös luonnontieteelliseen ja oikeustieteelliseen tietoon tuotantoeläinten hyvinvoinnin toteutumisesta.

Tutkielmassa osoitetaan, että eläinperäisten ruoka-aineiden markkinointi ei kuvasta eläinten todellisuutta. Kuluttajan oikeus saada tietoa eläinten kohtelusta ei aina toteudu lain edellyttämällä tavalla. Markkinoinnissa muun muassa ylikorostetaan eläintuotannon eettisyyttä kutsumalla eläimiä ”vapaiksi”, minkä Mathlein katsoo johtavan kuluttajia harhaan. Eläin tuntevana olentona häivytetään mainonnan taustalle, ja kuluttajan huomio kiinnitetään esimerkiksi tuotteen makuun, kotimaisuuteen tai pienyrittäjyyteen. Oikea tieto tuotannossa käytettävien eläinten olosuhteista voisi kuitenkin tutkimusten perusteella saada kuluttajat harkitsemaan valintojaan, mikä vähentäisi eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Parempi tietoisuus eläinten kohtelusta voisi välittyä edelleen poliittiseen päätöksentekoon, ja vaikuttaa näin lopulta myös eläimiä suojelevaan lainsäädäntöön.

Mathlein oppi aikoinaan kuluttajansuojaa käsittelevällä kurssilla, että harhaanjohtava markkinointi on lailla kiellettyä. Hän ihmetteleekin, miksi eläinperäisiä tuotteita voidaan tästä huolimatta markkinoida kuluttajaa harhauttavasti. Mathlein aikoo jatkaa aiheen tutkimista väitöskirjatyössään.

Lisätietoja:

Venla Mathlein, venla.h.mathlein@utu.fi
Pro gradu –tutkielma: ”Tältä maistuu vapaus!” – Hyvinvointipesu ja kuluttajan tiedonsaantioikeuden toteutuminen eläinperäisten elintarvikkeiden markkinoinnissa