Module Border
 
© JvWS 2004
jvws@jvws.org
 
Maa- ja metsätalousvaliokunta 7.2.2013

Juliana von Wendtin säätiö - tieteen edistämiseksi ilman eläinkokeita


Esitys laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Totuus
Katsomme, että sanan eläinkoe korvaaminen sanoilla hanke ja toimenpide johtaa ihmisiä helposti harhaan. Kansalaisen on vaikeaa löytää tietoa eläinkokeista, mikäli kuvaava ja laajasti tunnettu termi häivytetään.  Samoin on harhaanjohtavaa puhua eläinkantojen puhdistamisesta tavanomaisten eläinten hoidossa noudatettujen menetelmien joukossa. Eläinkannan puhdistaminen perustuu siihen, että tarttuvat taudit eivät siirry alkioiden mukana ja ”puhdistus” vaatii kirurgisenleikkauksen. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa nämä leikkaukset on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Raha
Mielestämme lainsäädännön tulee direktiivin päämäärän mukaisesti entistä voimakkaammin ja konkreettisemmin - myös taloudellisin ohjauskeinoin – kannustaa eläinkokeettomien menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Olisi tärkeää linjata laissa käytänteitä, jotka auttaisivat pääsemään lain tavoitteeseen. Esitys nojaa koe-eläinmäärän vähentämistavoitteessa lähinnä tiukkaan lupapolitiikkaan. Lupia ei kuitenkaan käytännössä ole evätty, eikä eläinkokeiden määrä ole vähentynyt. Ohjaava maksupolitiikka ja osaava 3R-neuvonta voisivat olla tehokas keino tavoitteiden saavuttamiseksi. Eläinkoelupien hintaa pitäisi porrastaa vastaamaan käytettyä eläinmäärää ja eläinten kokemaa kärsimys (perusteena vakavuusluokitus) ja eettisen arvioinnin vaativuutta. Lupatoiminnalla voitaisiin rahoittaa 3R-neuvontaa tutkijoille.

Direktiivin tavoite
Eräs tapa toteuttaa direktiivin velvoitteita eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien käyttämisestä ja edistämisestä olisi kustantaa valtion rahoituksella toimiva ”3R-keskus”, jonka tehtävänä olisi ajantasaisen tieteellisen tiedon kerääminen, välittäminen sekä koulutuksen ja käytännön neuvonnan antaminen eläinten käyttöä korvaavista, vähentävistä ja parantavista menetelmistä. Lisäksi keskuksen tehtävänä voisi olla myös uusien menetelmien kehittämisen koordinointi. Tehtävän hoitoa varten tarvittavat lisäresurssit voitaisiin osoittaa jollekin jo olemassa olevalle elimelle, jossa on alan asiantuntemusta, kuten FICAM vaihtoehtomenetelmä keskus. Kansallinen koe-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta sopisi myös luontevimmin keskuksen yhteyteen.

9 § Hyvinvointiryhmä
Koska eläinkokeita korvaavien menetelmien käytön esteenä on aivan liian usein tiedonpuute uusimmasta tutkimuksesta. Ehdotamme, että hyvinvointiryhmään, lähimmäksi eläinten käyttäjiä lisätään kuuluvaksi eläinten käyttöä korvaavien, vähentävien ja parantavien menetelmien tieteellinen asiantuntija.

19 § Eläimen uudelleen käyttäminen ja 26 § kohta 4)
Ehdotamme, että Suomi säilyttää lainsäädäntöömme sisältyvän pidemmälle menevän suojan uudelleenkäytettäville eläimille ja tiedottaa siitä komissiolle 2 artiklassa määritellyllä tavalla.

Nykyisen lain 14 pykälän 2 momentti kuuluu: ”Eläintä saa käyttää vain kerran sellaisessa eläinkokeessa, josta sille aiheutuu voimakasta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Tällaista eläintä saa käyttää uudelleen vain sellaisessa eläinkokeessa, joka sisältää vain vähäisiä toimenpiteitä tai jossa eläin on yleisanestesiassa koko uuden kokeen ajan aina eläimen lopettamiseen saakka.”
Hallitus kuitenkin esittää, että tulevaisuudessa eläintä saisi käyttää vakavan toimenpiteen jälkeen 26 § nojalla kohtalaista kipua aiheuttavissa kokeissa. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty mitään perusteita tälle huonolle eläinsuojeluratkaisulle.

28 § Hankkeessa käytetyn eläimen luovuttamista, palauttamista ja vapauttamista koskevat lupaehdot
Ehdotamme, että eläinten luovuttamisesta päättää laitoksen hyvinvointiryhmä lupalautakunnan sijaan. Yleisiä periaatteita eläinten luovuttamiseen tulisi pohtia Koe-eläinten suojelun neuvottelukunnassa. Hyvinvointiryhmä soveltuu mielestämme hankelupalautakuntaa paremmin tekemään päätöksen eläimen luovuttamisesta. Hyvinvointiryhmä tuntee eläinten elinolosuhteet, ja vastaa direktiivin mukaan ”neuvonnasta eläinten luovuttamista yksityisten ihmisten hoitoon koskevien suunnitelmien yhteydessä, mukaan lukien luovutettavien eläinten asianmukainen sosiaalistaminen”.

Ehdotamme, että lain perusteluosassa mainitaan esimerkkitapauksena tavoitekasvatetun, mutta lemmikkieläimeksi soveltuvaan lajiin kuuluvan eläimen luovuttaminen yksityishenkilölle. Direktiivi sallii koetoiminnasta poistettujen alun perin tavoitekasvatettujen eläinten luovuttamisen lemmikkieläimiksi.

29 § Takautuva arviointi
Ehdotamme, että takautuvan arvioinnin piiriin otetaan myös vakavuusluokkaan ”kohtalainen” luokitellut toimenpiteet, siten että 29 pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen loppuosa muutetaan muotoon:
”… Takautuva arviointi on tehtävä kaikille sellaisille hankkeille, joissa käytetään apinoita, ja hankkeille, joihin sisältyy vakavuusluokkiin kohtalainen tai vakava luokiteltuja toimenpiteitä.”

Direktiivin 39 artikla jättää jäsenvaltioiden harkintavaltaan millaisilta hankkeilta edellytetään takautuva arviointi. Direktiivissä luokkaan ”kohtalainen” on lisäksi määritelty sisältyväksi kokeita, jotka nykyinen käytäntömme luokittelee vakavimpaan kipuluokkaan kuuluviksi.

Takautuvan arvioinnin tekevän viranomaisen on tarpeen olla eläinten hyvinvoinnin tieteellinen asiantuntija, jotta hän pystyy tekemään käyttäjän toimittamien tietojen perusteella mahdollisimman luotettavan arvion eläinten tosiasiallisen hyvinvoinnin tasosta sekä tarvittaessa siitä, miten hyvin hankkeen tarkoitus saavutettiin ja olisiko tarkoitus voitu saavuttaa eläinkokeettomin menetelmin. Takautuvan arvioinnin voisi asiantuntevimmin ja puolueettomimmin hoitaa tutkijoiden antaman tiedon perusteella FICAMin kaltainen eläinkokeiden vaihtoehtoihin erikoistunut taho.

53 § Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta
Koe-eläinten suojeluun keskittyvän neuvottelukunnan tulee rakentua vastaavalla tavalla kuin tuotantoeläinten sekä seura- ja harraste-eläinten neuvottelukuntien, jolloin se toimii viranomaisia ja hyvinvointiryhmiä neuvovana laajapohjaisena asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunta toimisi luontevimmin esimerkiksi FICAM Vaihtoehtomenetelmäkeskuksen tai EHK Eläinten hyvinvointikeskuksen tai näiden molempien yhteydessä. Neuvottelukunnan tehtävänä tulee olla asiantuntijanäkemyksen ja yhteiskunnan eettisen keskustelun tuominen koe-eläintoiminnan käytäntöihin ja 3R-menetelmien edistämiseen niin, että toiminta kehittyy yhteiskunnan toiveiden mukaisesti jatkuvasti. Neuvottelukunta ei voi uskottavasti ohjata Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimiessaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankelupalautakunnan tai sen esittelijöiden toimintaa.

Valitusoikeus
Ehdotamme säädettäväksi, että hankeluvasta voisi valittaa hallinto-oikeuteen paitsi tutkija itse myös eläinsuojelujärjestö. ”Valitusoikeus on: Suomessa rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien tai eläinsuojelun edistäminen.”
Ympäristölainsäädännössä samantapainen valitusoikeus ympäristöluvista on ympäristöjärjestöillä. Avoimuuden takia olisi tärkeää, että luvista voitaisiin valittaa myös eläinsuojelullisista syistä.

   Login